શું મારી માસ્ટર્સ ડિગ્રી H-1B MASTERS CAP માટે માન્ય ગણાય?

0
1012

 

Continued From last Week

કેવી શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનુભવને આધારે  H-1B વીઝા આપવામાં આવે છે

ઇવેલ્યૂશન સર્વિસ આપતી કંપની શૈક્ષણિક લાયકાત કેવા પ્રકારની છે તેનું મૂલ્યાંકન કરી આપતી હોય છે. પરંતુ તેને માત્ર એડવાઇઝરી ગણાય છે.USCIS આ પ્રકારે મૂલ્યાંકન સર્વિસ આપતી કંપનીના સર્ટિફિકેટને માન્ય કરતી નથી. એ પણ સમજવું જોઈએ કે કેટલાક ઇવેલ્યૂએટર્સ શૈક્ષણિક લાયકાતને ચકાસી આપે છે, જ્યારે બીજા માત્ર ‘અનુભવ’ની લાયકાતનું મૂલ્યાંકન કરતા હોય છે. કેટલાક બંને પ્રકારનું મૂલ્યાંકન કરી આપે છે. તેથી ઇવેલ્યૂએટર્સની સર્વિસ લેતા પહેલાં તેનો ટ્રેક રેકર્ડ ચેક કરી લેવાની અમે ભલામણ કરીએ છીએ.

H-1B વીઝા ઇચ્છુક વર્કર તથા જોબ આપનારી કંપનીએ કાળજી લેવી જોઈએ કે વિદેશી ડિગ્રીઓ અને અનુભવ બાબતમાં નિપુણતા ધરાવતા ઇલેવેલ્યૂએટર્સ પાસેથી જ સર્વિસ લેવી જોઈએ. રિલાયેબલ ના હોય તેવી કંપનીની સલાહ પ્રમાણે પિટિશન થઈ જાય અને પછી USCIS  રિક્વેસ્ટ ફોર એવિડન્સ કરી દે છે.

રિકેવ્સ ફોર એવિડન્સનો સામનો ના કરવો પડે તે માટે કેટલીક કાળજી લેવી જોઈએઃ (૧) ફોર્મલ અભ્યાસ એટલે કે યોગ્ય ડિગ્રી છે કે કેમ તે જોવું જોઈએ, પ્રેક્ટિલ અનુભવને ધ્યાનમાં લેવાનો અર્થ નથી; (૨) કોલેજ ડિગ્રી ઉચ્ચતર માધ્યમિક અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછીની છે કે નહિ તે દર્શાવવું જોઈએ (એટલે કે અમેરિકાની હાઇસ્કૂલ સમકક્ષનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ કોલેજ કરી છે કે નહિ તે ચેક કરવું જોઈએ); (૩) મૂલ્યાંકન કર્યું હોય તે મટિરિયલનું વિસ્તૃત વિશ્લેષણ રજૂ કરવું જોઈએ, માત્ર સામાન્ય અભિપ્રાય આપી દેવાથી ચાલે નહીં; અને (૪) મૂલ્યાંકન કરનાર ઇવેલ્યૂઅટર્સની લાયકાત અને અનુભવ કેવા છે તે પણ દર્શાવો.

બેચલર અથવા સમકક્ષ ડિગ્રી ના હોય ત્યારે વિશેષ શિક્ષણ, વિશેષ તાલીમ અને ઉત્તરોત્તર અનુભવને આધારે પ્રાપ્ત થયેલી કુશળતા, જ્ઞાન, અને આવડતને આધારે પણ વીઝા મેળવી શકાય છે. તે માટે કેટલીક બાબતોને ધ્યાનમાં લઈને નિર્ણય કરી શકાયઃ

(A) કોલેજ કક્ષાની ટ્રેનિંગ આપી શકવા અધિકૃત વ્યક્તિનું, એક્રેડિટેડ કોલેજ અથવા યુનિવર્સિટીમાં કે જ્યાં સ્પેશિયાલિટી અંગેનું સર્ટિફિકેટ આપવા માટેની સત્તા હોય તેવી વ્યક્તિનું મૂલ્યાંકન; (B) કોલેજ સમકક્ષ માન્ય પરીક્ષાઓ કે સ્પેશિયલ ક્રેડિટ પ્રોગ્રામ કરી હોય તેનું પરિણામ; (C) વિદેશમાં અભ્યાસનું મૂલ્યાંકન કરવા લાયકાત ધરાતવી આધારભૂત ઇવેલ્યુએશન સર્વિસ આપતી કંપનીનું મૂલ્યાંકન; (D) માન્ય પ્રોફેશનલ એસોસિએશન અથવા સોસાયટીનું સર્ટિફિકેટ અથવા રજિસ્ટ્રેશન; (E) USCIS દ્વારા નક્કી થયા પ્રમાણે જરૂરી ડિગ્રી સમકક્ષ લાયકાત આપનારો અભ્યાસ હોય, વિશેષ ટ્રેનિંગ અને/અથવા કાર્યનો અનુભવ અને આવી તાલીમ અને અનુભવને કારણે વ્યક્તિએ નિષ્ણાત તરીકે ઓળખ મેળવી હોય તેના આધારે નિર્ણય કરી શકાય.

શિક્ષણ અને અનુભવ બંને દ્વારા લાયકાત દર્શાવતી વખતે ઇવેલ્યૂએટરે એ દર્શાવવું જરૂરી છે કે વિશેષ કાર્યના અનુભવમાં થિયરી અને પ્રેક્ટિકલ બંનેનો સમાવેશ થાય છે; અને દાવા કર્યા પ્રમાણેનો અનુભવ સમકક્ષ ડિગ્રી – વિશેષતા ધરાવતા સહ કર્મચારીઓ, સુપરવાઇઝર કે હાથ નીચેના કર્મચારીઓ સાથે કામ કરીને મેળવેલો હોવો જોઈએ.

USCIS સમકક્ષ લાયકાત છે કે કેમ તે જાણવા માટે 3-to-1 એવી મેથડ અપનાવે છે. આ મેથડ પ્રમાણે શિક્ષણ, વિશેષ તાલીમ અને કાર્યનો અનુભવ – એ ત્રણેય મળીને બેચરલ ડિગ્રી સમકક્ષ લાયકાત દર્શાવી શકાય છે. ટૂંકમાં ૩ વર્ષની વિશેષ તાલીમ હોય, તથા ઉત્તરોત્તર જવાબદારી સાથે કામ કરેલું હોય ત્યારે તે બાબત આગળ કરીને કોલેજ લેવલના શિક્ષણમાં એક વર્ષ ખૂટતું હોય તેની સામે દર્શાવી શકાય છે.

જોકે આ પ્રકારે સમકક્ષ લાયકાત ગણવી કે નહિ તેનો આખરી નિર્ણય USCIS જ કરતી હોય છે. આમ છતાં લાસ્ટ ઑપ્શન તરીકે સ્પેશિયાલિટી સાબિત કરવા માટે નીચેની યાદીમાંથી ઓછામાં ઓછો એક દસ્તાવેજ રજૂ કરવો જોઈએઃ

(૧) માન્યતાપ્રાપ્ત ઓછામાં ઓછી બે ઓથોરિટી દ્વારા આ સ્પેશિયાલિટીને માન્ય કરવામાં આવી છે તેવું દર્શાવવું; (૨) સ્પેશિયાલિટી ઑક્યુપેશમાં માન્ય વિદેશી કે અમેરિકાસ્થિત એસોસિએશન અથવા સોસાયટીમાં સભ્યપદ; (૩) પ્રોફેશનલ પબ્લિકેશન્સ, ટ્રેડ જર્નલ્સમાં કે મોટા અખબારમાં પ્રસિદ્ધ કરેલા અભ્યાસલેખ; (૪) વિદેશમાં આ સ્પેશિયાલિટી ઑક્યુપેશન માટેનું લાયસન્સ કે રજિસ્ટ્રેશન મળેલું હોય તે; અથવા (૫) માન્યતા પ્રાપ્ત ઑથોરિટી તરફથી સ્પેશિયાલિટી ફિલ્ડમાં કામગીરીને અચિવમેન્ટ ગણાવામાં આવી હોય તેવી કોઈ સિદ્ધિ.  

સમગ્ર વાતનો સાર એ છે કે H-1B માટે અરજી કરનારાએ સક્ષમ લાયકાતને સાબિત કરવી જરૂરી છે. કેટલાીક જગ્યાએમાં માત્ર અનુભવને પણ સમકક્ષ લાયકાત ગણાવી શકાય છે. લાયકાત ઉપરાંતની કેટલીક બાબતોમાં USCIS સંતોષ થવો જોઈએ કે અરજદાર અમેરિકાના બેચલર ડિગ્રી સમકક્ષ લાયકાત ધરાવે છે.

 

શું મારી માસ્ટર્સ ડિગ્રી H-1B MASTERS CAP માટે માન્ય ગણાય?

ઘણાએ F-1  વીઝા મેળવેલા હોય તેઓ OPT ચેન્જ કરીને ઇમિગ્રેશન સ્ટેટસમાં ફેરફાર માટે અને સ્પેશ્યાલિટી વર્કર (H-1B વર્કર) તરીકે દરજ્જો મેળવવા માગતા હોય છે. દર વર્ષે કેટલા લોકોને ણ્-૧ગ્ આપવું તેની કેપ-મર્યાદા સંસદે નક્કી કરેલી છે, જે ૫૮,૨૦૦ જેટલી છે. તે સિવાય ૨૦,૦૦૦ ણ્-૧ગ્ વીઝા અપાય છે, જે અમેરિકાની કોલેજ કે યુનિવર્સિટીમાંથી માસ્ટર્સ ડિગ્રી મેળવનારને મળી શકે છે.

૩૦ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૯ના રોજ ગૃહ વિભાગે ફાઇનલ રૂલ જાહેર કર્યા હતા, જેના આધારે ઊંચી ડિગ્રીધારકોને એક્ઝમ્પશન મળી શકે. તેના કારણે માસ્ટર્સ અથવા તેનાથી ઊંચી ડિગ્રી હોય તેવી વ્યક્તિની ભરતી કરવા માટેની વધારે શક્યતા કંપનીઓ માટે લોટરીમાં ઊભી થશે.

USCIS જણાવ્યું હતું કે વીઝા મેળવવા રજિસ્ટ્રેશન થયા પછી તેમાંથી એવી રીતે અરજીઓ પસંદ કરવામાં આવશે, જેથી નિર્ધારિત સંખ્યામાં અરજીઓ થઈ જાય. તેમાં પસંદગીનો માપદંડ એવી રીતે રખાશે કે જેનાથી માસ્ટર્સ કે તેનાથી ઊચ્ચ ડિગ્રીઓ હોય તેવી વ્યક્તિ માટે પસંદગીની તક વધી જાય.

જોકે અરજદાર, F-1 સ્ટુડન્ટ્સ અને H-1B ભરતી કરવા માગતી કંપનીએ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ કે અમેરિકાની દરેક કોલેજ કે યુનિવર્સિટીમાંથી મળતી માસ્ટર્સ ડિગ્રી H-1B masters cap હેઠળના વધારાના ૨૦,૦૦૦ વીઝા માટે લાયક ઠરતી નથી. કેટલાક ક્રાઇટેરિયા પૂર્ણ થતા હોય ત્યારે જ આવી ડિગ્રી ધ્યાને લેવાશે. હાયર એજ્યુકેશન અૅક્ટ ૧૯૬૫ની કલમ 101(a) હેઠળ વ્યાખ્યામાં આવતી અમેરિકાની હાયર એજ્યુકેશન ઇનિ્સ્ટટ્યૂટની માસ્ટર્સ ડિગ્રી જ માન્ય ગણાશે.

માત્ર નામના આધારે નહીં, પણ જુદી જુદી બાબતોના આધારે ડિગ્રી યોગ્ય છે કે કેમ તે નક્કી કરાય છે.  દાખલા તરીકે ડોક્ટર ઑફ કાઇરોપ્રેક્ટિક માટેની ડિગ્રી એન્ટ્રી લેવલની ડિગ્રી છે અને તે લેતા પૂર્વે બેચલર ડિગ્રીની જરૂર પડતી નથી. તેની સામે એટર્નીઝને અપાતી J.D ડિગ્રી અને તબીબોને અપાતી ડોક્ટર ઑફ મેડિસિનની ડિગ્રી મેળવતા પહેલાં બેચલરની ડિગ્રી મેળવવી જરૂરી છે. તેથી ભલે આ બંને ડિગ્રીઓ Ph.D સમકક્ષના ગણાય, પરંતુ J.D અને M.D બંને માસ્ટર્સ ડિગ્રી ગણાશે.

બીજી શરત છે – હાયર એજ્યુકેશન અૅક્ટ ૧૯૬૫ની કલમ 101(a)હેઠળ હાયર એજ્યુકેશન ઇનિ્સ્ટટ્યૂટની વ્યાખ્યામાં આવતી હોય તેની ડિગ્રી હોવી જોઈએ. તે માટે પાંચ શરતો અગત્યની છે, જેમાં બે મુખ્ય છે – (૧) તે સરકારી અથવા નોનપ્રોફિટ ઇનિ્સ્ટટ્યૂટ હોવી જોઈએ, (૨) રાષ્ટ્રીય એક્રેડિટિંગ એજન્સી કે એસોસિએશન દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત હોવી જોઈએ. આ સિવાયની ત્રણ બાબતોમાંઃ (૧) ગ્રેજ્યુએશન અથવા તેને સમકક્ષ સર્ટિફિકેટ આપતી સંસ્થાના વિદ્યાર્થીઓને રેગ્યુલર સ્ટુડન્ટ્સ તરીકે પ્રવેશ આપતી હોવી જોઈએ; (૨) જે તે રાજ્યમાં સેકન્ડરી એજ્યુકેશનથી ઊચ્ચ શિક્ષણ આપવા માટેની સત્તાવાર મંજૂરી તેની પાસે હોવી જોઈએ; અને (૩) તેનો અભ્યાસક્રમ બેચલરની ડિગ્રી આપનારો હોવો જોઈએ અથવા તેને સમકક્ષ ગણાય તેવો ઓછામાં ઓછો બે વર્ષનો અભ્યાસક્રમ હોવો જોઈએ.

સરખામણી માટે બે ડિગ્રીઓ જુઓ – એક વિદ્યાર્થીએ માસ્ટર ઑફ બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન (MBA)ની ડિગ્રી DeVry University keller School of Management પાસેથી મેળવેલી છે. બીજા પાસે Thunderbird School of Global managementની ડિગ્રી છે. Devryએ નફાના હેતુથી ચાલતી ખાનગી યુનિવર્સિટી છે, તેથી તેની માસ્ટર્સની ડિગ્રી Masters H-1B માટે ધ્યાને લેવાશે નહીં. નોનપ્રોફિટ શૈક્ષણિક સંસ્થા છે તેથી તેની ડિગ્રી માન્ય ગણાશે. હા, Keller School of managementનો વિદ્યાર્થી રેગ્યુલર H-1B cap માટે માન્ય ગણાશે ખરો.

આ રીતે જે ફોરેન સ્ટુડન્ટ્સ માસ્ટર્સ ડિગ્રી આધારે વીઝા લેવા માગતા હોય તેમણે આ બંને બાબતો ખાસ ચકાસવી જોઈએઃ (૧) ઇનિ્સ્ટટ્યૂટ સરકારી છે કે ખાનગી; અને (૨) તે નફા માટે ચાલે છે કે નોનપ્રોફિટ ઇનિ્સ્ટટ્યૂટ છે. સરકારી ઇનિ્સ્ટટ્યૂટની ડિગ્રી માન્ય ગણાતી હોય છે, પરંતુ ખાનગી યુનિવર્સિટી કે કોલેજની ડિગ્રી લેતા પહેલાં ચેક કરી લેવું કે તે ફોર-પ્રોફિટ છે કે નોન-પ્રોફિટ છે. યુનિવર્સિટી ખાનગી હોય, પણ નોન-પ્રોફિટ હોય તો તેની ડિગ્રીને ધ્યાને લેવાય છે.

વીઝા માટે અરજી કરવી હોય કે masters cap H-1B નોનઇમિગ્રન્ટ વીઝા માટે આ પ્રકારની વધુ કોઈ માહિતી જોઈએ હોય તો NPZ Law Groupના અમારા લોયર્સ અને એટર્નીઝનો સંપર્ક કરો. તે માટે ઇમેઇલ કરો[email protected] અથવા ફોન કરો 201-670-0006 (x104).

NPZ Law Group, P.C.

Phone: 201-670-0006 (ext. 107)

Website: https://visaserve.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here