દિવ્યધામ ટેમ્પલમાં નવરાત્રિ મહોત્સવનું આયોજનઃ

દિવ્યધામ ટેમ્પલમાં નવરાત્રિ મહોત્સવનું આયોજનઃ

સોમવાર સપ્ટેમ્બર 26 થી બુધવાર ઓકટોબર. 5.2022 સુધી.

સમયઃ રાતના 8 થી 10.30 સુધી

34-63 56મી સ્ટ્રીટ, વુડસાઈડ, ન્યુ યોકૅ 11377

ફોનઃ 718-457-1008

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here